Wednesday, June 1, 2016

روزی خواهد آمدروزی خواهد آمد 
که آن روز همین امروز باشد 
تا آفتاب در دستان مان 
بال می گشاید 
وبا  بال ها مان 
به پرواز می آید 

No comments:

Post a Comment