Tuesday, May 24, 2016

همیشه هست در همیشه ی هستن


  •  ...همیشه هست در همیشه ی هستن...و عشق است ک بیزاری را پس میزند...و جان و جهان و انسان تنها به عشق می ماند .
    زهره خالقی

No comments:

Post a Comment