Saturday, August 22, 2015

GONE WITH THE WIND WING

for Hassan Khalegi

1 comment:

  1. برخی از ایماژهای گوناگون این شعرجاندار حس درد و رنج در رابطه با جنگ و نامردمی (در آفاق خون به پا شده است)و (آن که می میرد می رودہ
    آن که می ماند آواره می شود) تجلی می بخشند . شیوه ی چکشی بودن پاره های این شعر ضربان قلبی را حکایت می کند که عشق به انسان در او موج می زند. کلاغهای سیاهکار! که رنگین کمان را خط خطی می کنند توان سیاه کردن اش را ندارند,عشق و دوستی هر آینه برگردان هم می شوند(عشق خط را می شکند) .پرواز آن مرد به یاد .ماندیست , سرمشقی است تا در نگاه کلی شاعرو خواننده ی شریک شعر, روشنایی پس از شکستن مه نوید داده شود

    ReplyDelete