Tuesday, June 2, 2015

DEATH:مرگ مى گذرد


مرگ مى گذرد و زندگى را
مى شمارد به گام هاش
تنها عشق
كه مدام مى ماند
بى شمار و گذار
img:moj

No comments:

Post a Comment