Friday, June 19, 2015

AVAZHAYE IRANI:WOMEN OF RICE FARMER...پاهاى زخمى زنان
در گل-آب
در قهوه خانه مردان دور آتش نشسته اند
مردان قهوه خانه و صحراى كار قهقاه
و بهار پربار
رج مى زند
رج سبز
تپه ها و ماهور ها

بركه ها و تالاب ها 
رجى پنهان مى زند
تا در باغى پنهان
شاليزاران را بگسترد
پاهاى زن شاليكار
در گل-آب

در آبدان بزرگ
دانه را به طبيعت باز مى گرداند
تا طبيعت دوباره ى دانه باز آيد

در هجوم انگل ها
و زالو
زنان شاليكار
در بركه و گل-آب سرگردانند


هر سال با يك بغل نشاى سبز مى آيند و پا به آب مى زنند و شالى ها را مى. كارند و پس از چند وقتى كه بر مى گردند شالى ها سبز شده و كم كمك آماده ى رفتن به ماشين برنجكوبى و مرحله بعدى كه عرضه به بنكداري و بازار است

No comments:

Post a Comment