Friday, April 24, 2015

PERSIAN POETS OF CENTURY:MANUCHEHR ATASHI

شاعران قرن ایران:منوچهر آتشی PERSIAN POETS OF CENTURY:Manuchehr Atashi
بیا و به میخانه باز گرد باز
به قدر نیاز و فرای نیاز
که میخانه یعنی در های باز
به قدر نیاز و برای نیاز
و رویای رویا روی رویاهای ما
...از شعر م سرود پاک مرغان چمن نیست تا سنگ قبر پر معنایی , منوچهر آتشی نزدیک دو هزار صفحه شعر منتشر کرده است که باید برخی شعر های پیش ا آهنگ دیگر , شعر های پراکنده و غزل های اجتماعی و نیز یاد دا شت ها و نقد و نظر ها و پروین نامه , ترجمه ها و قصه ها و مصاحبه های او با دیگران و دیگران با او را بدان افزود و این آتشی را یکی از پر کار ترین شاعران معاصر می سازد که مجموعه اشعار منوچهر آتشی در دو جلد, نگاه ۱۳۸۶, چ دوم ۱۳۹۰,نمای ی خوبی از آن است ,شامل کتاب های زیر :
آهنگ دیگر
 آواز خاک
دیدار درفلق
وصف گل  سوری -صوری ؟
گندم و گیلاس
چه تلخ است این سیب
زیباتر از شکل قدیم جهان
خلیج و خزر
حادثه در بامداد
اتفاق آخر
ریشه های شب
غزل غزل های سورنا
بازگشت به درون سنگ...
---
من آمدم تا بگذرم آری چنین باد
سعدی نیم تا بال بگشایم بر افق
مسعود سعدم تنگ میدان و زمین گیر
ارقام من کند است و زنجیر و شلاق
---
شاعر مدعی است که
من راندگان بارگاه شاعران را
در کلبه چوبی شهرام می پذیرم
و هم از این روست که سهم خود را از حافظ و ابن یمین جدا می سازد
حافظ نیم تا با سرود جاودانم
خوانند یا رقصند ترکان سمرقند
این یامینم پنجه زن در چشم اختر
مسعود سعدم روزنی را آرزومندم
منوچهر آتشی از شاعران قرن ایران بومی و جهانی می سراید
اصیل می گوید
ذهنی گشوده برای شعر و ادبیات معاصر ایران و جهان دارد
و پس از نیما و فروغ جای مشخص ی را به خود در ادبیات همروزگارمان اختصاص داده است
او همچنین به کشف و پرورش شاعران جوان تر توجه داشته و همیشه با آنان همراه بوده ضمن آن که از شاعران پیشین همچون نیما , پروین و دیگران غافل نبوده است
با سپا س از فری

No comments:

Post a Comment