Friday, April 24, 2015

*9:THE BOOK OF ARDESHIR

کتاب اردشیر-۹
کله های بریده , آدم های بی سر , این ها را از نقاشی قهوه خانه گرفته که تاثیر شگفتی در کار های او داشته است
و همین طور عکس ها
عکس های زمان قاجار
عکس های صفحه حوادث  روزنامه ها
عکس های ورزشی و میدان امجدیه
عکس های قاتلین و مقتولین
و تصادف های رانندگی
عکس های کافه ها و کاباره ها
عکس ها و طرح ها که از زمان قاجار آمده منظورش همه جایی و همه گانی بودن آن هاست و گر نه در آمریکا یا اروپا که کسی خیلی آشنایی ندارد با قاجار اما با غل و زنجیر و در بند بودن زنان و مثل آن را می شناسد
خودش این ها را طرح های طنز آمیز می نامد که حدی میان نقاشی و و کاریکاتور و یا اصلن خود کاریکاتور ست
می گوید : کاریکاتور یک ضد رپورتاژ است. یک وقایع  نگاری است  . من آن چه را می بینم می کشم به نظر من کاریکاتور ها اسناد یک عصرند همچنان که مدارک رسمی , اعلامیه های دولتی , و گزارش های پارلمانی نیز چنین اند
اردشیر محصص : دیباچه , مروارید ,۱۳۵۴, ص ۵۹
اما اردشیر همیشه هم به این حرف ها دل خوش نمی کند . مهم آنست که یک فضای متفاوت طراحی شود . با خط های سیاه و سفید یا رنگ های در هم ریخته و کسی از فرهنگ دیگری آن ها را در یابد و با آن ها ارتباط بر قرار کند .البته ارتباط بر قرار نکردن هم به نظر اردشیر نوعی ارتباط بر قرار کردن است در کار هنر
P20-21

No comments:

Post a Comment