Friday, April 24, 2015

*8:THE BOOK OF ARDESHIR

کتاب اردشیر-۸
اردشیر محصص چگونه می خواهد در  یاد ها باشد 
در انبوهی از نوشته های دوستانه  جانبدارانه گم شود یا که در مجموعه یی از نقد و نظر و در خط هایی واقعی 
ترسیم شود که مرجعی برای شناخت او و کارهایش خواهد بود ؟ می خواهد روح خود خواهانه و خود مرکز بینش سیراب شود یا که تصویری هرچه نزدیک تر به واقعیت از او بر جای بماند که اثر گذار باشد ؟ 
اردشیر می خواهد که گم و گمنام نباشد 
در ایران یک دو سه دوست در باره اش نوشته اند که بیشتر از جانبی متفاوت بوده و نقاشی و طراحی نبوده و این جا هم یک دو سه دوست با نظر موافق کار های او را به روزنامه ها برده اند اما باید دید این ها حقانیتی برای کار های او دارد یا تنها برای آرایه و عرضه بوده است 
اردشیر می گوید باز باید کار کرد تا معلوم شود این کار ها که می شود ارزش عرضه دارد یا فقط برای عرضه  ارزش می یابد 
P19
ن چه اردشير واقع بينانه در مورد هنر به طور عام مرعى مى دارد درباره ي هنر خود نيز رعايت مى كند تا ارزشى واقعى به آن ببخشيد

No comments:

Post a Comment