Monday, March 30, 2015

MBR:M K SADIGH' A JOURNEY INT THE INWARD سفری به درون ناشناخته ها

MBR:MOJ BOOK REVIEW
M K SADIGH: A JOURNEY INTO THE INWARD,?,2015 

سفری به درون ناشناخته ها 
این کتاب سه زبانه فارسی , انگلیسی و فرانسه م ک صدیق هنرمند ایرانی بر گزیده سروده های است که باز تابی از گذار واقعیت هاست 
بخشی از کتاب نیز به نقاشی بدون سوژه - اپتیک سفید و  سیاه و تداوم آن ها به رنگ می پردازد 
مولف در پیشگفتار می گوید 
شاعر خبر نگار نیست که رویداد های زود گذری که هر روز به وجود می آید در آثارش باز تاب بیابد بلکه ترجمان پدیده هایی که در برش های تمامیت زندگی روی می دهند انگیزه های اوست 
در این جا مشارکت دکتر فرامرز سلیمانی را در معرفی شفاهی و ء کتبی و سینمایی آثار این هنرمند می آوریم که می توان به صفحه ۲۱۱ این کتاب افزود تا فهرست فعالیت های او  تکمیل شود 
۱۹۹۳
 سخنرانی در انجمن ایرانیان نیو جرزی ,منتشر شده به شکل ویدیو کاست .متن مقاله منتشر شده در دوره سیمرغ لس آنجلس 
۱۹۹۴
 سخنرانی در کا نون دوستداران فرهنگ ایران ,متن مقاله منتشر شده در شهروند کانادا و آمریکا 


No comments:

Post a Comment