Thursday, March 5, 2015

LITCRIT:REALITYوا قعیتZohreh Khaleghi
REALITYواقعیت 
۳
واقعیت اسطوره یی ست که در شعر و ادبیات و هنرهای دیگر به فعل در می اید 
زمان در واقعیت خطی ست و مانند زمان واقعی در راهی راست و مستقیم به پیش می رود و در آن بازگشتی نیست .نقطه ی آغازش مثل نقطه ی آغاز ماجراست و نقطه ی پایان هم همان پایان واقعی زمان است زیرا واقعیت شرح عکس است و در شرح عکس , طرح , نقاشی و مانند آن هنری نیست و خلاقیتی نیست و تنها گزارش آن چه هست که عیان است و هر کس آن را می بیند و توضیح واضحات هم نمی خواهد
در یک اثر رئالیستی و واقع گرا نیز این توضیح واضحات و بریده ی جراید است که استخوان بندی اثر را می سازد و از آن چیزی مانا جز پر نویسی و دراز گویی و کتابی قطور پدید نمی آورد  
...

No comments:

Post a Comment