Wednesday, March 4, 2015

LITCRIT:REALITY , A LIE


هر روز با سلام و خنده به روز آينده و انسان ساده و سطحى هر روز از آن كوچه مى گذشت تا شعرش را روى روپوش ارمك دختر مدرسه ها بنويسد و شرق خوابزده هنوز از بستر برنخاسته بود و انسان ساده و سطحى در حومه هاى جهان كم شده بود هر روز دسته يى گل كاغذى بود و ميوه هاى مصنوعى كه كار دستى هاى مدرسه شان بود و شمع و گل و پروانه و اميد هاى واهى در عصر عسرت و دلهره كه واقعيت دروغى بيش نبود و دوران پسا مدرن پر شتاب آمده بود
آه خوشباوران سطح هاى لغزنده ى فريباو خاطره هاى خنده دار بر لوح هاى ساده ى پار و پيرار
evening in green wave garden-2
img:moj

No comments:

Post a Comment