Friday, March 13, 2015

KHAYAMESQUE


در كجاى اين دو دايره ى بى مدار تو در تو كه گره مى گشايد تا گره خورد در هزارتوي با همى هاى پنهانى آنى به راز و باز به آنى و خيام با كليد و قفل نا گشوده در راه گم شده بود

No comments:

Post a Comment