Friday, March 13, 2015

FS POEMS :3.15.15/2عاشقانه هایی از جنس دریا و ما گنولیا

نارنج خونین بود به عشق 
نارنجزار خونین بود 
سرخبالی عاشق 
بر سرخداری نشست 
و جنگل خونین شد 
آواز بهاری بود این 
در حجم فصل 
آواز فصل 
در بارش بهار 
و جنگل خونین 
به جانب دریا 
جاری بود 
3.15.15

No comments:

Post a Comment