Monday, March 30, 2015

FARAHAIKU:سنجاقک مشتاق-4

۴.گاهی دریا دیر می شود // گاه باغ در بعد از ظهر های خسته می خوابد // اما رنگین کمان همیشه بال می زند // سنجاقک مشتاق

No comments:

Post a Comment