Sunday, March 22, 2015

AVAZHAYE SARI:FOLKLOREحفظ فرهنگ های بومی وظیفه ی ما همه است صفحات ما بایستی صرف اعتلای فرهنگ همگانی باشد
تاریخ و جغرافیا ، فولکلور و هنر و ادبیات عامه و پیشرو و فرهنگیانی که به این مهم پرداخته اند از اهمیت عمده برای معرفی در صفحات فردی و گروهی ما برخوردارند .
این کوشش ها هرگز نادیده گرفته نمی شوند
راضِیه وِشیل وِشیل خَندِه نَکِن..
دَست بِجُمع .. دَست بِجُمع ..
اِمشو اَتّا خَلِه مهمان دارمی 

No comments:

Post a Comment