Wednesday, March 11, 2015

ARUSA - 62آروسا

آروسا - ۶۲
بال گشوده ی نخل 
پای ایوان آفتاب 
گفت کمی ساده تر بگو 
گفتم بال بال ماهی 
بر موج 
تا برگان نخل 
و آفتاب 
که پای ایوان 
پر پر می زد 
داشت پر پر می زد با آفتاب نخل که 
شعرم را نا تمام گذاشتم 
و آمدم 
FS

No comments:

Post a Comment