Saturday, March 14, 2015

3.15.15/4عاشقانه هایی از جنس دریا و ما گنولیا

3.15.15/4عاشقانه هایی از جنس دریا و ما گنولیادستان شکوفان ما گنولیا 
تا کوچه های کبود دریا 
طبق طبق خوانچه می برند 
در دود کندر و اسپند  
تا پنجه در پنجه ی موج در آویزند 
و کاکایی های عاشق 
در بال کاکایی های عاشق 
آشیان دارند 
تا کرانه های شن و نی 
شکوفه های کبود ما گنولیا 
در پرده های رویا 
حالا تو بگو 

No comments:

Post a Comment