Wednesday, February 25, 2015

SHER SHOHADAT AST :ABBAS SAMAKAR


 عباس سماکار
 پافشاری
:
پافشاری
آشنایانم
با دلسوزی می گویند اینقدر صدایش نزن
فایده ندارد
جواب نمی دهد
ولی من باور نمی کنم
تو بی وفا نیستی
جواب مرا می دهی
حتی اگر مرا
از سر سنگ سیاهِ براقِ صافی که اسمت را بر آن نوشته اند
برانند
و بگویند حق نداری زاری کنی
باز
باور نمی کنم عزیز دلم
چون می دانم
جواب مرا می دهی
اما عزیزم
این پدرسگ ها که نمی گذارند صدایت را بشنوم
نترس حرف بزن
من صدایت را
در این سر و صدایِ تفنگ و گرد و خاک
می شنوم
هیچ چیز مثل صدای تو برای من دل نشین نیست
حرف بزن
حرف بزن عزیز دلم

No comments:

Post a Comment