Wednesday, February 18, 2015

NIMALOGY:QOTES ON NIMA


قلع و قمع آزادی پس از کودتای 3 اسفند 1299 با ممیزی، لایه های نمادین و آرایه های ادبی شعر نیما را بیشتر کرد- گذار از سبک خراسانی نیما به سبک هندی در قلعه سقریم 1313 با سطر آغازین "مانده ام از حكايتِ شبِ بيم"و پادشاه فتح 1326 با آغازی گروتسک مشهود است:
درتمام طول شب
کاین سیاهِ سالخورد انبوه دندان هاش می ریزد !
وزدرون تیرگی های مزّور
سایه های قبرهای مردگان و خانه های زندگان درهم می آمیزد !
و آن جهان افسا، نهفته در فسون خود
از پی خواب درون تو
می دهد تحویل از گوش تو خواب تو به چشم تو
پادشاه فتح برتختش لمیده ست.

No comments:

Post a Comment