Wednesday, February 4, 2015

NIMALOGY:NO HE'S NOT DEAD نه او نمرده است

نیما 
نه او نمرده است
:
دو سال از نبود غم انگیز او گذشت
روی مزار او
دوبار برگهای خزان ریخته شدند
سه سایه شکسته گریان
بر شاخه های سایه دیگر
آویخته شدند.
آنوقت باز مثل دگر روزها دمید
این روشن افق
یک جغد بی ثبات از آن جایگه پرید
تا یک غروب غمگین بالای آن مزار
غمناک تر نشیند.
دو سال مثل آنکه دو روز از غمش گذشت
روز سفید آمد از نو به سیر و گشت
بر سیاحت جبین جوانی
خط دگر نوشت
مانند اینکه آنکه تودانی نمرده است
هرکس به یادش آید، گوید:
دو سال رفت و لیک ارانی نمرده است.
نه او نمرده ، او زنهانخانه وجود
بر پای خاسته است
او از برای زندگی ما
تا بهره ورتر آئیم
دارد هنوز هم سخنی گرم می کند
این تیره جوی سنگدلان را
دارد به حرف مردمی ای نرم می کند.
دو سال شمع زندگی اش را به روشنی
مردم ندید لیک
بس شمع های دیگر روشن شدند از او
بس فکرهای ویران گلشن شدند از او.
مانند آنکه همین آرزوش بود
پرید از برابر زندان
مرغ شکسته پر که همه رنج و جوش بود
تا روی بام دیگر آید زنو فرود
زآنجا به رنگ دیگر با ما کند سخن.
دو سال شدو پرنده ی صلح 
مانند یک دقیقه لذت که بگذرد،
مثل چراغ روشنی از افق 
…. نگذشته ست لیک
او با خیال گرم مردمان شریک
دارد به شیوه های دگر شکسته 
او در میان تیره ی این خاکهای سرد
هر چند منزوی
کرده است در درون بسی دل کنون مقر.
نه، او نمرده است آنکه دلی زنده می کند
هرگز بر او نیابد بدروی مرگ دست
شکل غراب بیهده ای غمین 
بر این مزار ، بیهده بنشسته است جغد
اشک سه سایه بی سبب اینجاست بر زمین .
13 بهمن ۱۳۲۰
از کتاب مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج فارسی – طبری. تدوین سیروس طاهباز . انتشارات نگاه ، چاپ دوم ، سال ۱۳۷۱ ، صفحات ۳۰۴ تا ۳۰۶نیما هم در آغاز خودکامگی رضا خانی و هم پس از آن سرود اعتراض خود را سر می دهد و این مرثیه یی برای تقی ارانی از گروه پنجاه و سه نفر .که مکمل شعر ای شب ,ص ۳۴ شاعر است این شعر که در دومین سال شهادت تقی ارانی در ۱۴ بهمن ۱۳۱۸در زندان رضا شاه و سر پاس مختاری , سروده شده است، برای اولین بار در سال ۱۳۷۱ به چاپ رسیده است . از یادداشت تدوین کننده در مقدمه کتاب، چنین برمی آید که شعر “نه او نمرده است” سال ها پس از درگذشت نیما یوشیج در میان اوراق و دست نوشته های او پیدا شده است.
گردآورنده اثر هم چنین درباره نشانه مکرر … در برخی از اشعار نیما یادآور شده است که پاره یی از واژه ها به دلیل پارگی و فرسودگی کاغذ، قابل خواندن نبوده است این مرثیه پنجاه سال بعد هم که به چاپ رسیده از گزند روزگار محفوظ نمانده و جا به جا ی آن به بهانه نه خوانا بودن ,نقطه چین و حذف شده است که این ویراستار به عنوان شاعر و ناقد کوشش در ترمیم آن کرده است .-ف.س 
منظور نیما از سه سایه ,سایه ی خود او و یا سایه ی مادر و خواهران تقی ارانی است.

No comments:

Post a Comment