Tuesday, February 3, 2015

MEMORIZZZ:LINKS

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2800158560445892534#allposts
https://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=6595766828646664625#allposts

فکرهای دریایی م

آوازهای ساری
o
هستی همیشه چهار فصل دارد
و چهار فصل هستی را
خاطره های رنگین می آراید
و زندگی
بازی بیشه است و
برگ و باد
در آتش
خاکستر مرا به دریا بسپارید
...

No comments:

Post a Comment