Wednesday, February 25, 2015

LITCRIT:POETRY IS TIME MAKERشعر هاى هر دوران زندگى شاعر نمودار آ ن دوران اند و تصوير شاعر درًآن دوران . همانند تصاويرى كه دور بين هاى عكاسى و يا بوم نقاش از او در گذران دوران ثبت كرده اند گيرم اين جا كلام است و رنگ كه در ثبت تصوير شاعر و دوران شاعر و نيز تصوير شاعر در دوران او مى كوشد و اين ها همه زندگينامه ى شاعر و زندگينامه ى يك دوران را نقش مى زند البته گاه اين نقش ها ساده و سطحى و روزمره و زودگذرند و گاه از پوسته و ظاهر مى گذرند و ژرفا مى گيرند و ماندگار تر از روزنامه ها و رايگان نامه هاى اين روزگارند كه زود از دست مى روند و فراموش مى شوند 
شاعر روزگار ما با شعر و كلامش دوران را مي سازد و شعر و كلام ژرف شاعر دورانساز است
img:moj

No comments:

Post a Comment