Tuesday, February 17, 2015

HAFEZ:عیشم مدامست


می گوید عیش / مدا / مست . حافظ مست را دارد می گوید و می داند اگر که بگوید : است , آن مست را نغض کرده و دیگر حافظ نیست . پس حرفش اینست که :عیش مدامست و یا بهتر :عیشم مدامست 

No comments:

Post a Comment