Wednesday, February 18, 2015

FORUGH FAROKHZAD : عشق و اصالت در شعر فروغعشق و اصالت دو مولفه و مشخصه ى شعر فروغ است كه مثل نيما ازاو می آغازد و آنگاه در كار ديگر ان مى گسترد و زنان و مردان شاعر به دنبال آنان خواهند آمد ...خواهند آمد
عشق جادوی جذبه ی پیوند میان دو انسان است و یا انسانی با انسان های دیگر که هستی را جلوه و جلا می دهد  
 اصالت 
 ORIGINALITY:Original ,Genuine,Authentic,Bona Fide,Veritable
خیال و اندیشه و بینش مستقل اوست که اصیل است و از آن او , که در اثر هنری جریان می یابد و امضا و هویت شاعر را  دارد بی آن که مستقیمن وامدار هنرمند دیگر باشد یا از او اقتباس کرده باشد, آن چه که امروزه روز به بهانه ی تقلیدی کور کورانه از فرا مدرنیزم , ارزش هایش را از دست می دهد. اصالت ادبیات البته با متفکران ساختار شکنی مانند بارت مورد تردید قرار گرفته است چه آنان معتقدند که مولف و به تبع آن شاعر مرده است اما این امتیاز به خوانننده یی داده می شود که دست کم مانند مولف فرهیخته باشد و چنین مخاطبی بیشتر در جوامع فرهیخته تر حضور داردکه با عصر ادبی ارتباطی از نوا همدلی یا چالش آن بر قرار می کند.
فروغ آگاهانه می نویسد آگاهی او برای فلسفه بافی نیست او نمی خواهد که درس های فلسفه را به شکلی مصنوعی و قدمایی به شعر و یا بهتر به نظم در آورد او آگاهی را به طور طبیعی و با انصاف با مخاطب قسمت می کند و همراه او در شعر حضور دارد      
لغتنامه دهخدا 
اصالت . [ اَ ل َ ] ۞ (ع مص ) نجابت و شرافت . (فرهنگ نظام ). اصیل بودن . (اقرب الموارد). اصلی شدن . (از تاج المصادر) (آنندراج ). نجابت : و کریمتر قریش از روی اصالت نسب . (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 308). || ثبات . (اقرب الموارد).
اصالت رأی ؛ جید و نیکو بودن آن . (اقرب الموارد): پدر ما هرچند مارا ولیعهد کرده بوده ... در این آخرها.... سستی بر اصالت رائی بدان بزرگی ... دست یافت ... ما را به ری ماند. (تاریخ بیهقی ص 73). و رجوع به اصالة شود.

  

 Definition of ORIGINALITY

آaccording to Webster
1
:  the quality or state of being original
2
:  freshness of aspect, design, or style
as well as creativity
3
:  the power of independent thought or constructive imagination
The principle mark of genius is not perfection but originality, the opening of new frontiers. • همين مولفه هاي عشق و اصالت را فروغ با خود ًبه مديوم ديگر يعنى سينما برد و در شعر مرگ انديشانه اش : إيمان بياوريم به آغاز فصل سرد نیز به كار گرفت. در نثر نيز فروغ عميقن عاشق بود و نيز در گفت و گوها و نامه هایش  . و اين هاست كه در شعر و قصه امروز ايران كمرنگ مى نمايد و نياز به حضور بارز ترى دارد. همچنين است برخورد با اين وجهه ها و جانب هاى كار فروغ كه به جاى خاطره پردازى هاى رايج و مكرر یا تفلسف خوبست ناقدانه با آن ها برخورد شوداما با ناسف مى بينيم كه در رسانه ها وحتابیشتر در آكادمياى فرامرزى در اين مقوله كوتاهى مى شود و در داخل ایران نيز آثار شاعر قربانى تنگ نظرى ها و سانسور مى گردد
Drawing by: Ardeshir Mohassess


  • Faramarz Soleimani Forugh Farokhzad , the prominent Persian poet who died at age 32 , is sitting in stratosphere but this is not untouchable if you are armed with love and authenticity, as she was. In this interview , Dr Faramarz Soleimani draws the path and expresses hopes for younger poets to reach Forugh place in history and in contemporary Persian poetry
   Love is a lofty land
  You can build your loft 
  To lift your view

  To the world of words


پدرم ميگفت: زن بايد گيسوانش بلند و چشمانش درشت باشد!
مادرم، هرگز موى بلند نداشت
و چشمانش دلخواه پدرم نبود..!
مادرم ميگفت: زيبايى براى مرد نيست..!!
مرد بايد ،دستهايش زمخت ،
و گونه هايش آفتاب سوخته باشد..!
پدرم ،زيبا و جذاب بود،
نه دستان زمختى داشت و نه گونه هاى آفتاب خورده..!
ولى هرگز نگفتند،
كه زن بايد عاشق باشد،
و مرد لايق..!
عشق را سانسور كردند..!
من سالها جنگيدم
تا فهميدم كه بى عشق ،
نه گيسوان بلندم زيباست و نه چشمان سياهم..!
و نه مردى با دستان زمخت و گونه هاى آفتاب سوخته ،
خوشبختيم را تضمين ميكند..!
فروغ فرخزاد


Faramarz Soleimani's photo.

No comments:

Post a Comment