Saturday, February 14, 2015

DANCE AND DELIVERANCE  • Faramarz Soleimani Dance and deliverance 
    چگونه شد كه رقص از هارمونى خواب آلوده ى باله به ضربت و حركت خشن رقص هاى امروز كشيده شد همراه موسيقي طبل بزرگ زير پاي چپ ! يا كه سرود عاشقانه و انسانى خودم از والت ويتمن به زوزه ى ألن گينزبرگ كشيد و حروف معصوم و ساده به حرف هاى زخ
    مى و عفن در آمد و جوامع و فرهنگ ها پاره پاره شد و پاره هاى دژخوى آن به ياد كينه هاى سده ها و هزاره افتاد و ويراني و بيزارى جاي عشق را گرفت؟
    پس چگونه آيدا در آينه پنهان شد و جنگ هاى جهانى سرها را در گريبان هاى پنهانى برد و كسى ديگر دست دوستي پيش نياورد و آنگاه زمين سرد شد
    آيا دگا واپسين روياهاى انسان را در مجموعه ى رقص هايش به ارمغان آورد يا هنوز بايد منتظر گودو ماند؟

No comments:

Post a Comment