Saturday, February 7, 2015

AVAZHAYE SARI آوازهای ساری

AVAZHAYE SARIآوازهای ساری 
نه دماوند من هرگز خاموش نیست 
:
فریاد خارا و موج 
در دریا و کف 
فریاد یخ 
فریاد برف 
فریاد آتش همیشه پر شرر 
فریاد آتش بی دود و خاکستر 
فریاد سرشار بار و بر
فریاد بلند آرش 
که به جانش
از البرز و خورشید  
تا فرامرز ها 
کمان کشید  
نه 
نه دماوند من هرگز خاموش نیست 

No comments:

Post a Comment