Monday, February 9, 2015

A*SH*N*A:MERSEDEH LESSANIمرسده لسانی

A*SH*N*A:Mersedeh Lessaniمرسده لسانی 
شاعر و نقاش
زاده ی ۱۳۳۵ساریمرسده لسانی
کتاب ها
کارشناسی فرهنگ  از دانشکده دماوند
,خیر وشر ,پرسش ناممکن : ترجمه  کتابهای کریشنا مورتی : رهایی از دانستگی و نارضایی
تندر های خاک ,روزن ,۱۳۶۱ 
اوقات آینه مدبر , ۱۳۷۳
دریچه دیدار 
:
در سکوت صندوقخانه 
حضوری عطر نفه آهوان دارد 
خاکی تاقه های رنگی 
جوانی مادر بزرگ را 
در من تکرار می کند 
پشت شیشه های گلاب بالای رف 
آیینه گشود 
شاهزاده در آب 
خستگی اسب را می شست 
پای آن 
عکس رخساره دختران به هم آورد 
شاهزاده سر بر افراخت 
معشوق را در نگاهم شناخت 
حنای مشرق 
در گیسوانم نشست 
تند باد مغرب برخاست 
زنخدان آیینه را شکست 
---
طلسم سپید 
:
نگین الماس انگشتری باران در کنار قالب شب خفته است
هوای مه آلود تازه کتاب صبح را باز می کند 
ورق های طلایی گرم 
در هر سلام باد 
سر نوشت دیگری 
را به قصه خوان سحر می دهند 
دختری با گیسوان سیاه شط 
با چشمان کبود خاک 
برای مردان آتش 
سبد هایی از سیب های طلا آهسته هدیه می آورد 
لرزش اولین تپش در چشمان مرد شبان می افتد 
دستان دخترک رشته های سبد را پاره می کنند و سیب ها را 
به درختان شکسته ی رودخانه می سپارد
مرد 
حلقه های دودی چپق های کشیده را 
به میان شب گیسوان دختر می فرستد 
و به یاد می آورد که چند ثانیه پیش از امروز 
خوابی دیده بود از قوی سپید با مو های سیاه 
شاید رویایی بود که بلوری از برف را با سیاهی شب پیوند می داد  

No comments:

Post a Comment