Saturday, February 28, 2015

A*SH*N*A:BAHAREH REZAEE

A*SH*N*A:BAHAREH REZAEEبهاره رضائی
زاده ی رودسر , گیلان , ایران  
شاعر و منتقد" کمی پشت صحنه‌ی ادبیات با فیلتر قوی "
برج مراقبت سلام!
موقعیت خودم را اعلام می‌کنم
کمی خسته
مقدار متناسبی
زخمی شده‌م
در چند مایلی این جو خطرناک
بدون کلاهخود و زره
توی خاکریزهای کلمه
غلت می‌زنم
و جواز شاعزانه‌ام را
محکم به خودم فشار می‌دهم
جنگ سرد است این جا؟
حشره‌های زیادی در حال نیش زدن‌اند
عادت کرده بودم
روی موهای مجعد مادرم
شعر بنویسم
فقط از خانه تکانی ذهنم برمی‌گشتم
و از ته‌مانده‌های آن
یادداشت برمی‌داشتم
برج مراقبت!
اطلاعات پرواز اشتباه بود!
جهت فرود خودم را اصلاح می‌کنم
جعبه‌ی سیاه هواپیمای من
هیچ وقت پیدا نمی‌شود
بهاره رضایی
مجموعه شعر" تشزیفات "
چاپ دوم: ۱۳۹۰

No comments:

Post a Comment