Sunday, February 1, 2015

ARUSA-7آروسا

آروسا -۷
نسیم در خیابان گم شده بود 
برگان ریخته را حالا چه کسی می روبد 
تا من را هم را 
برای رسیدن به تو 
پیدا کنم 
آروسا 
در خزان خیابان 
دستانم را بگیر 
در صبح عشق 
از  درتاق می گذرم 
تا در باغ یله شوم 
و خیابان تمام صفی می شود از رقص و طبل 

No comments:

Post a Comment