Sunday, February 1, 2015

ARUSA-6آروسا

آروسا -۶
برای من کهکشانی بیاور 
از جنس ستاره و 
رنگین کمان 
آروسا 
در صبح عشق 
برای من 
یک جهان 
کهکشان بیاور 
و عشق 
به معشوقی می مانست 
در گرمای تن عاشق
غزل باران
غزل ابریشم
غزل باران به ابریشم
در کلام تو  

No comments:

Post a Comment