Sunday, February 1, 2015

ARUSA-3آروسا

آروسا۳
اروسا
با تو امروز را عشق ست
چیزی جا به جا می شود
در جان ما
که مرگ را پس می زند
آروسا
قصد قربت دارد جان ما
Kiss me
Kiss me
As if it were the last time

و شهر در صبح عشق به آشوبی دریایی می سوخت

No comments:

Post a Comment