Sunday, February 1, 2015

ARUSA-29 آروسا

آروسا -۲۹
عنابی می نویسمت 
حتا در تاریکی های عمدی 
که عنابی  می نویسمت 
آنگاه جامی از من 
و جامی از تو 
که در هم می آمیزند 
و 
عنابی می نویسندمان 
چراغ را که روشن کردیم 
نه جام مانده بود و 
نه نوشتای عنابی 
ARUSA-29
FS

No comments:

Post a Comment