Sunday, February 1, 2015

ARUSA-16آروسا

آروسا -۱۶
در صبح عشق 
عطر گلاب قمصر  تنها 
در سینی ی گل سرخ های پر پر 
سیل سرازیر 
در تپه های گم 
و هو هوی آشنا 
که عطر گلاب قمصر 
در گیسوان دره می پراکند 
تنها به عشق است که تنهایی در دو تن طلوع می کند 


No comments:

Post a Comment