Sunday, February 1, 2015

ARUSA-13آروسا

آروسا -۱۳
برای آن که شعر ت را به اندوه بسپاری 
با تنهایی نجوا داری 
اما شعر در آستین توست 
و همراه تو 
که در صبح عشق 
پای درختان زمستانی 
ضیافتی بر پا کرده است 
اما شعر  تنها 
در تنهایی 
سایه و سایه بان توست
---

سايه مى زنم پاى چشمان تو را 
آروسا 
با ما به نجواى سايه ها 

تنها بيا
١٣/١

No comments:

Post a Comment