Sunday, February 1, 2015

ARUSA-12آروسا

آروسا - ۱۲
مشتی به سینه ی عصر می زنم 
شاید بر گردد و 
بگذارد ما تنها باشیم 
مشتی به سینه ی عصر 
که شب را در مشت هاش 
پنهان دارد 
آروسا 
تنهایی غم انگیزی ست این 
اما 
بگذار با هم باشیم و 
به دیوار نسیم گوش بسپاریم 
---


دمی به ساحل می نشیند آشوب آرام آب های دور...


No comments:

Post a Comment