Tuesday, January 13, 2015

NIMALOGY:QUOTESنیما شناسی : گفتاوردهانیما شناسی : گفتاوردها

عزیز من! باید بتوانی به جای سنگی نشسته، ادوار گذشته را که توفان زمین با تو گذرانیده، به تن حس کنی. باید بتوانی یک جام شراب بشوی که وقتی افتاد و شکست، لرزش شکستن را به تن حس کنی.
باید این کشش تو را به گذشته‌ی انسان ببرد و تو در آن بکاوی. به مزار مردگان فرو بروی، به خرابه‌های خلوت و بیابان‌های دور بروی و در آن فریاد برآوری و نیز ساعات دراز خاموش بنشینی. به تو بگویم تا اینها نباشد، هیچ چیز نیست.
"حرف‌های همسایه"، نیما
مجله موج , دفتر ویژه نیما , جلد هفتم , ۲۰۱۵

No comments:

Post a Comment