Monday, January 19, 2015

NIMALOGY:QUOTES ON NIMA:MOHAMAD HOGHUGHI

نیماشناسی:گفتاوردها 
محمد حقوقی :نیما و شاعران جوان 
این مقدمه را گفتم تا به نیما برسم و از پایگاه و جایگاه او بگویم اگر چه او به حق یک چهره استثنایی است و در حقیقت به چشم یک بنیانگزار و یک مبدع و صاحب یک مکتب و یک راه باید به او و کارش نگریست و بنا بر این با توجه به اشاراتی که شد جایگاه او در شعر ما جایگاهی است ویژه و مخصوس  خود او و لاجرم مهم و لذا این که جوانان ما بگویند که نیما دیگر از چشم ما افتاده است و آن جایگاه و ارزش خاص را ندارد مطمین باشد به اعتبار نیما هیچ لطمه یی وارد نخواهد شد و جای هیچ گونه نگرانی نخواهد بود 
از سخنرانی در جلسه اهل قلم ,تهران ۱۳۷۵

No comments:

Post a Comment