Tuesday, January 27, 2015

NIMALOGY:


  • Faramarz Soleimani
    روح بيقرار شاعر شعر را در عشق مى جويد و با شعر عشق مى ورزد و با عشق شعر مي ورزد نيما نيك مى داند كه شاعر تاريخ نگار نيست اما تاريخ ساز است و با عشق و با شعر است كه تاريخ و دوران را نقش مى زند بى آن كه شعر را در هاله و سايه نگاه دارد و مقهور آن كند
    نيماى شاعر عاشق از افسانه مى آغازد و در همه ى عمر افسانه و شعر و عشق را با خود و در خلاقيت هايش همراه دارد
    img:moj

No comments:

Post a Comment