Tuesday, January 6, 2015

LITCRIT:PROSE POEMشعر منثور


  • Faramarz Soleimani Prose poem = شعر منثور
    شعر نوشتا يا شعر منثور كه همان شعر گفتارى هم هست قدمتى دست كم به درازاى متون كهن و مذهبى دارد و يكى از انواع ادبى به شمار مى آيد كه در آثار شاعران غربى مانند پابلو نرودا ، اكتاويو پاز و ديگران هم ديده مى شود

No comments:

Post a Comment