Friday, January 9, 2015

DEIMAHI:چه راه ها


چه راه ها كه بى تو مى رفتم با تو
چه بار ها كه چه راه ها بى تو مى رفتم با تو
چه روزها كه چه بار ها كه چه راه ها بى تو مي رفتم با تو 

چه سال ها كه چه روزها كه چه بارها كه چه راه ها بى تو مى رفتم با تو 
و حالا ديگر منتظر چه ترفند زبانى ديگرى كه چه راه ها

No comments:

Post a Comment