Monday, January 19, 2015

6 1/2 ROYAGARDANI:THIS IS YOUR RIGHT

رویاگردانی:حق همین است 
دلم برای شاعری می سوزد که گرفتار جمال موحد اصفهانی است 
یا عبد الواسع جبلی و ابولفرج رونی 
و با کسی می گردد که ده هزار بیت تکراری حفظ است 
یعنی عجیب حفظ است 
دلم برای آینه می سوزد که جمله را نه تمام می گذارد
 دلم برای پاسخ  ... و چند نفر دیگر که یادم نیست می سوزد 
چون که قافیه تنگ می آید 
دلم برای بی ارتباط ماندن با ...شعر کهن و شعر جدید گفتن 
دلم برای باغچه و باغ می سوزد 
برای دار آباد و دار 
در هجوم سرفه و خلط 
و ذهن گرفتار همیشه گرفتار می ماند 
و دل فقط برای سوزش است و سوختن 
گویا در سه شنبه ها گم شده بود 
یا چهار شنبه هرگز نیامد 
تا در حافظه اش بنشیند 
و حق همین است 

No comments:

Post a Comment