Monday, January 12, 2015

6 1/2 ROYAGARDANI:ARS POETICA-107

ARS POETICA-
مثل یک خاب شیرین 
یا یک خاب شیرین 
و یا اصلن خاب شیرین 
این را باید شاعر 
تکلیف خودش را روشن کند 
به زبانی که 
ساده و مکرر نیست 
یا زبانی که ساده و مکرر 
ناشیانه رو نویسی نمی شود 
زیرا مثل یک خاب شیرین 
یا یک خاب شیرین 
اصلن خاب شیرین نیست 
و شاعر هم این را می داند 
که خاب شیرین می بیند 
یک خاب شیرین 
مثل خاب شیرین 
بلند و به قاعده 
بر ساختاری 
که هنر را می نویسد 
بی هیچ بهانه و 
پوزش 

No comments:

Post a Comment