Friday, December 26, 2014

WAVE POEMS:و نيمكت هاى خالى


قصد خاك دارد درخت
در خواب هاى زمستانى ش
ريشه ها ش را بر باد داده باغ

كه درختانش
قصد خاك دارد 
و تن هاى تنها
و نيمكت هاى خالى...
ف.س

No comments:

Post a Comment