Saturday, December 13, 2014

PAIZAN:دست به تركيبش نمى شود زد


دست به تركيبش نمى شود زد
و هر چه اين را مكر ر گفت دانستم
دست به تركيبش مى شود زد
در كارگاه عشق
تنها دمى تنهايي 
و دستان عاشق
كه پرده و بنجره را انكار كند
پاى ديوار نور
ف.س

No comments:

Post a Comment