Sunday, December 14, 2014

PAIZAN:-3دست به تركيبش هم مى شود زد با هم


  • آسمان را گفت كه نمى توانش چيد
    اما آفتاب را چرا
    گفتم باشد

    اما اكنون دستان عاشق كه بايد سوخته باشد
    و عاشق آتشدانى بود به قدر آسمان

  • اين كه با شب مى آورى روز است كه تازه آغاز شده است پس دست به تركيبش هم مى شود زد با هم

No comments:

Post a Comment