Tuesday, December 23, 2014

LITCRIT:THIRD WAVE/MOJ SEVOM


موج سوم در دورانى مطرح شد كه نو آمدگان و نا آمدگان بى كار و كارنامه به أشغال رسانه ها دست بردند تا متاع بى مقدار خود را به مخاطبان گزيده شان حقنه كنند نوعي أخلاق بدوى در عصر جاهليت شعر و نثر و أدب و فرهنگ كه مى كوشيد جاى خلاقيت راستين را با انكار آفرينشگران راستين بگيرد . اكنون نيز در برخى رسانه ها و از جمله در فيسبوك همين اخلاق در حال رواج است و نو آمدگان و نا آمدگان بى كار و كارنامه ى خود بيگانه به جاى خواندن و آموختن و تجربه كردن مشغول پيچيدن به پر و پاى اين و آنند و هم از اين روست كه گفتمان موج سوم پس از گذشت سه دهه هنوز مطرح و زنده است

No comments:

Post a Comment