Wednesday, December 31, 2014

FS POEMS:NEW ORLEANS THEN AND NOW
 • Year-end reveries
  New Orleans then and now
  شهر ها بر خلاف آدم ها پير نمي شوند بل جوان و جوانتر مى شوند . بيش از چهل سال پيش كه به نيو اورلينز آمدم گرفتار كشمكش هاى نژادى بود و پير و نژند و خسته و نا آرام مى نمود در سفرهاى بعد اما نيواورلينز را شاد تر و جوانتر يافتم تا آن كه توفان كاترينا به كمر او زد اما كمرش را نشكست و شهر به همت مردمى كه به سوى او بازگشتند قد راست كرد و أحيا شد تا آنجا كه امروز پاي تخت شادي و نشاط و زندگى بهى و مقصد نهايى جهانگردى است با آب و خاك و طبيعت و هنر و فرهنگى سرشار و اين همه به دست مردم انجام مى گيرد كه به انتظار كسى نمى مانند و خود زمام كار را بر عهده مى گيرند و سرخوش اند
  img:moj
  Canal Street, NOLA
  Go crescent city
  Go big easy
  Come to New Orleans , where art meets life and life !
  FS: New Orleanzee 2014


  نيمي از مردم نيو او رلينز پس از توفان كاترينا به شهر بازگشتند و جمعيت شهر به بيش از ٣٠٠ هزار تن رسيد و با حومه از يك ميليون تن گذشت و همين ها هستند كه شهر را خاصه در فرصت هايى مثل سال نو و ماردى گرا شاد و سرشار رنگ نگاه مى دارند و موزه ها و گالرى ها و بإرها و رستًوران ها و دانشگاه ها و محله فرانسوى و خيابان كانال و آب ها و آبراه ها هم
  Happy 2015 to
  Facebook Nation
  Year-end reveries
  New Canal Lighthouse
  New Orleans,LA
  img:moj

  No comments:

  Post a Comment