Friday, December 26, 2014

DEIMAHI2014:پای درختی که نیست-6

دیماهی ۰۱۴
پای درختی که نیست
۶
خواب را آب برده بود 
و خیال را 
که رودی بود 
تا دریای تو 
تنها آفتاب 
که در صدف دستانت 
فیروزه یی شده بود 
و موج 
در نگفتنی هاش 
می موجید 
...

No comments:

Post a Comment