Friday, December 26, 2014

DEIMAHI 2014:پای درختی که نیست -2

دیماهی ۲۰۱۴
پای درختی که نیست 
۲
منی بودی که زاده شدی در دست هام 
و بیرون عطر بهار نارنج 
بی تاب تو بود 
در من 
که خانه به در کردم و 
از در 
بیرون شدم 
در تو 
تا نگفته های سر شارم 
نگفتنی شده بودم هنوز در بوم خالی ی حرف ها مان
... 

No comments:

Post a Comment