Saturday, December 27, 2014

A*SH*N*A:SAID SOLTANPUR

خون ارغوان ها
سرود : سعید سلطانپور 
Ashnaآشنا:آرشیو شعر نو ایران
که در خون خستگان دل شکستگان آرمیده طوفان.
سرود ستاره را موج تشنه با آهوان بگوید.
قفس را بسوزان ، رها كن پرندگان را ، بشارت دهندگان را
كه لبـــــــــخند آزادي ، خوشه شــــــــادي ، با سحر برويد
ستاره ستیزد و شبــــ گریزد و صبح روشن آید
زند بال و پر ز نو آن کبوتر و سوی میهن آید
گرفته تمام شب ، شاخه اي به لب ، سرخ و گرده افشان
پرد ، گرده گسترد ، دانه پرورد ، سرزند بهاران

No comments:

Post a Comment